ZÁLOGFIÓK Zrt.

 

GÉPJÁRMŰVEK ZÁLOGHITELEZÉSÉNÉL ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSI RENDJE

 

I. Általános szabályok

 

1. Eljárási rend tárgya

1.1. A Zálogfiók Zrt. záloghitel nyújtásával saját jogon üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság, mely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXIXXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) b) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez Magyarország területén, a Hpt 3. § () bekezdésének megfelelően, a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban, mint „MNB”) jogelődjének, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével.

1.2. A Zálogfiók Zrt. , a Hpt. 3. § (1) b) pontjában meghatározott pénzkölcsön nyújtását az I-175/2003. számú felügyeleti határozat alapján gépjármű ellenében nyújtott zálogkölcsönre vonatkozóan végzi.

 

2. Időbeli hatálya

2.1. Jelen eljárási rend a kihirdetésétől kezdve érvényes.

 

3. Személyi hatálya

3.1. Jelen eljárási rend hatálya a Zálogfiók Zrt. vezetősége (különösen Mészöly András és Mészöly Miklós igazgatósági tagok), alkalmazottai (hitelügyintéző, belső ellenőr és pénztáros stb.), valamint az Ügynökei, annak tagjai, munkavállalói tevékenységére és eljárására terjed ki.

3.2. A Zálogfiók Zrt. Ügynökei:

  • Mex Autó Kft. ( székhelye: 1222 Budapest Nagytétényi út 1-5.)
  • BORS-BÖDŐ Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 23.)

3.3. Az alkalmazottak helyettesítésének rendje: a Társaság valamelyik alkalmazottjának akadályoztatása esetén annak feladatát a Társaság vezetőségének valamely tagja személyes részvétellel illetve további alkalmazottjai látják el úgy, hogy a Zálogfiók Zrt. központjának két fővel történő működése minden esetben teljes mértékben biztosított.

 

4. Tárgyi hatálya - Érintett üzlettípusok

4.1. Jelen eljárási rend hatálya alá tartoznak: A Zálogfiók Zrt. nevében, saját jogon nyújtott gépjármű zálogkölcsön ügyletek

 

5. Kondíciós listára vonatkozó általános szabályok

5.1. A zálogkölcsön szerződésben a Zálogfiók Zrt. mindenkor hatályos Kondíciós listáját kell alkalmazni. amelyet a Zálogfiók Zrt. az üzlethelységében kifüggeszt. A Kondíciós listát a Zálogfiók Zrt. egyoldalúan jogosult megváltoztatni, melyet a Kondíciós lista érvénybelépésétől alkalmazni köteles.

 

6. Limitek

6.1. Az egy gépjárműre adható maximális hitel összege 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Ft.

6.2. Amennyiben a Zálogfiók Zrt. igazgatóságának két tagja egy ügyletnél indokoltnak tartja, egyedi limitet határozhat meg, de ez sem haladhatja meg az 5.000.000,- Ft-ot, azaz Ötmillió Forintot.

 

II. Elzálogosítás ügyletének lebonyolítására vonatkozó előírások

1. Az Ügyfél felkeresi a Zálogfiók Zrt. Ügynökének telephelyét és bemutatja az elzálogosítani kívánt gépjárművet.

2. Az Ügynök fogadja az Ügyfelet és felvilágosítást ad a kölcsönszerződés feltételeiről (különösen a kamatról, kezelési díjról, parkolás-őrzési díjról, késedelmes törlesztés estén fizetendő késedelmi kamatról és kezelési pótdíjról).

3. Abban az esetben, amikor az Ügyfél zálogszerződést szeretne kötni, az Ügynök minden esetben köteles telefonon felhívni a Zálogfiók Zrt. központját, aki jogosult lekérdezni az országos gépjármű-nyilvántartást, hogy a gépjármű valóban a zálogadós tulajdonában van-e; valamint a gépjárműre vonatkozóan harmadik személy javára van-e bejegyezve opciós jog, - amennyiben azon harmadik személynek opciós joga van bejegyezve zálogkölcsön nem folyósítható. Jogi személy ügyfél esetén minden esetben kötelező a hatályos cégkivonat lekérdezése, iratokhoz csatolása. Amennyiben a cég ellen bármilyen eljárás van folyamatban (felszámolás végelszámolás, csődeljárás, végrehajtás stb.) kölcsön nem folyósítható.

4. Amennyiben a Zálogfiók Zrt. tájékoztatása szerint a gépjárműre zálogkölcsön folyósítható, az Ügynök elvégzi a gépjármű értékbecslését, döntési jogosultsággal a Zálogfiók Zrt. rendelkezik. A Zálogfiók Zrt. az Ügynök javaslatát, értékbecslését elfogadhatja, felülbírálhatja, módosíthatja, vagy elvetheti. Az Ügynök a gépjármű műszaki állapota alapján elvégzi annak értékbecslését. Szükség esetén az Ügynök műszaki szakértő véleményét kéri, mely véleményezésre az Ügyfélnek a telepre vissza kell hozni a gépjárművet és, amelynek költsége az Ügyfelet terheli. Az Ügynök minden esetben köteles elkérni a gépjármű forgalmi engedélyét, törzskönyvét, az Ügyfél személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját. Amennyiben a gépjármű jogi személy tulajdonában van, a fentieken kívül köteles elkérni a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot és a hiteles aláírási címpéldányt, NAV nemleges adóigazolást.

5. Amennyiben a II/4. pontban meghatározottak pozitív eredménnyel zárulnak és az Ügyfélnek is megfelelnek az ismertetett szerződési feltételek, az Ügynök kitölti az Átadás– Átvételi Nyilvántartó lapot, amelyen rögzítésre kerül a zálogtárgy személygépjármű rendszáma, alvázszáma, motorblokk száma, márkája, típusa és színe. Az Átadás– Átvételi Nyilvántartó lapot az Ügynök cégszerűen ellátja aláírásával, valamint az Ügyfél is aláírja, amennyiben az Ügyfél jogi személy, ő is cégszerűen írja alá. A gépjármű a zálogkölcsön ügylet befejeződéséig az Ügynök telephelyén marad.

6. Ezt követően az Ügynök faxon/e-mailben továbbítja a kölcsönfelvevő és a gépjármű adatait a Zálogfiók Zrt. központjába, a gépjármű hitelügyintéző részére.

7. Budapesti székhelyű Ügynök esetében az Ügynök az eredeti Átadás–Átvételi Nyilvántartó Lapot az Ügyfél részére és átirányítja az Ügyfelet a Zálogfiók Zrt. központjába, majd gondoskodik a gépjármű megfelelő parkolásáról és őrzéséről.

8. Vidéki telephellyel rendelkező Ügynök esetében a II/4. pontban elkért okmányokról fénymásolatot készít és azt is faxon/emailben elküldi a Zálogfiók Zrt. központjába a gépjármű hitelügyintéző részére, majd a hitelbírálat és a zálogkölcsön szerződés elkészítéséig, és annak a Zálogfiók Zrt. vezetősége által történő aláírásáig az Ügyfél szíves türelmét kéri.

9. A gépjármű hitelügyintéző elkészíti az erre a célra alkalmazott számítógépes szoftver segítségével - az aktuálisan alkalmazott szerződésmintáknak megfelelő – az Ügyféllel kötendő zálogkölcsön szerződést, az adásvételi szerződést,a kényszerértékesítésre vonatkozó megbízási szerződést és a pénztárbizonylatokat. Az Ügyfél ezzel egyidejűleg átadja a gépjármű forgalmi engedélyét és a gépjármű törzskönyvét a gépjármű hitelügyintézőnek, aki azt az ügy iratai között az ügylet befejeződéséig megőrzi. Vidéki telephely esetén erre az Ügynök köteles.

10. Nyomtatást követően a szerződéseket ismét ellenőrizni kell, a gépjármű hitelügyintéző köteles az Ügyfél adatait a személyazonosító igazolvány (vagy vidéki Ügyfél esetén az Ügynök által elküldött faxmásolat) alapján ellenőrizni, s meggyőződni arról, hogy a szerződést a budapesti hitelfelvevő (zálogadós) saját kezűleg írta alá. A vidéki ügyfeleknél ezt az ellenőrzést az Ügynöknek kell elvégezni.

11. A kézjegyekkel ellátott zálogkölcsön szerződést a gépjármű hitelügyintéző aláírásra előterjeszti az erre jogosult vezetőnek. Az aláírt zálogkölcsön szerződésből a gépjármű hitelügyintéző egy – egy példányt:
• Budapesti ügylet esetén az ügyletdossziéba helyez s megőriz, egy példányt az Ügyfélnek ad át.
• Vidéki ügylet esetén gépjármű hitelügyintéző egy aláírt példányt az Ügynöknek faxon elküld. A vidéki telephellyel rendelkező Ügynök a faxon érkezett zálogkölcsön szerződést aláíratja a zálogadóssal. Az így aláírt szerződéseket visszafaxolja a gépjármű hitelügyintézőnek, aki 1-1 példányt elhelyez az ügylet dossziéba. Az ügylet során keletkezett dokumentumokat az Ügynök havonta postán megküldi a Zálogfiók Zrt. részére, s egy példányt pedig megőriz belőle. Az eredeti zálogkölcsön szerződést az Ügynök és a Zálogfiók Zrt. 10 évig köteles megőrizni.

12. Az aláírt zálogkölcsön szerződés alapján, a Zálogfiók Zrt. átutalja a kölcsön összegét a zálogadós részére, mely összeget a zálogadós a Zálogfiók Zrt. banki alszámlájáról vesz fel.

13. A gépjármű hitelügyintéző a mindenkor hatályos Pénzmosás elleni szabályzat valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) rendelkezései alapján köteles eljárni.

III. A zálogkölcsönnek a szerződés szerint történő visszafizetése esetén irányadó szabályok

1. A türelmi idő lejáratát megelőzően gépjármű hitelügyintéző e-mailben értesíti az Ügyfelet a zálogkölcsön szerződés lejáratának határidejéről.

 

2. Kölcsön visszafizetése esetén, Budapesten az Ügyfél a Zálogfiók Zrt. központjában felkeresi a gépjármű hitelügyintézőt. A gépjármű hitelügyintéző az Ügyfél személyazonosítását követően elkészíti az adott ügyletszámra a visszafizetendő összeget, kamatot és késedelmi kamatot részletező ún. Befizetési Pénztárbizonylat mellékletet. A Nagy Machinátor könyvelési program pénztár moduljában ez alapján lebonyolításra kerül a pénztári művelet.

3. Vidéki telephellyel rendelkező Ügynök esetén az Ügyfél felkeresi az Ügynök telephelyét visszafizetési szándékával. Az Ügynök telefonon értesíti a gépjármű hitelügyintézőt, aki elkészíti a Befizetési Pénztárbizonylat mellékletet és ezt faxon elküldi az Ügynöknek. Az Ügynök a Befizetési Pénztárbizonylat melléklet alapján a zálogadós az összeget a Zálogfiók Zrt. banki alszámlájára befizeti. A banki bizonylatot és az Ügyfél által aláírt Befizetési Pénztárbizonylat mellékletet lefaxolja a Zálogfiók Zrt. gépjármű hitelezési előadójának, aki ezt az ügyletdossziéban irattározza.

4. A díjtételek és a kölcsön elszámolása tekintetében a Ptk. 6:46. §-ának rendelkezései irányadóak, azzal, hogy a jelen Eljárási rend alapján a kamaton és a késedelmi kamaton túlmenően fizetendő bármely díjtétel a Ptk. 6:46 §-a értelmezésében költségnek minősül.

5. A szerződés szerinti kölcsön visszafizetés után, a budapesti Ügyfél a gépjármű hitelügyintézőtől zálogszerződésben meghatározott határidőn belül megkapja a gépjármű forgalmi engedélyét, törzskönyvét, a befizetési pénztárbizonylat melléklet második példányát. Erre a példányra gépjármű hitelügyintéző rávezeti „gépjármű kiadható” záradékot, és azt aláírja. Az Ügyfél ezen okmányok birtokában felkeresi a budapesti Ügynök telephelyét. A gépjármű hitelügyintéző telefonon is értesíti a telephelyet, hogy a gépjármű kiadható. Az Ügynök a részére átadott befizetési pénztárbizonylat melléklet alapján átadja a gépjárművet, melynek tényét az átadás átvételi nyilvántartó lapon az Ügyfél aláírásával igazol. Vidéki ügylet esetén a gépjármű hitelügyintéző által lefaxolt befizetési pénztárbizonylat melléklet alapján az Ügynök végzi el a gépjármű átadását a fentiek szerint.

 

IV. Meghatalmazott által történő zálogkölcsön visszafizetés szabályai

1. Ha a gépjármű tulajdonosa akadályoztatása következtében a kölcsön visszafizetésénél nem tud személyesen eljárni, meghatalmazást adhat a nevében eljáró személynek.

2. A kölcsön visszafizetését bárkitől el lehet fogadni, azonban a gépjármű átvételéhez szükséges okmányokat csak annak a személynek a részére szabad kiadni, akinek a nevére szóló közjegyző előtt tett, közokiratba foglalt a banktitok átadására is kitérő meghatalmazása van a tulajdonostól. Az a meghatalmazás is elfogadható, amit a zálogszerződés megkötésekor a meghatalmazó és a meghatalmazott együttes jelenlétében a gépjármű hitelügyintéző előtt a tulajdonos aláírt. Ebben az esetben a gépjármű hitelezési előadó a meghatalmazott személyi igazolványáról is készít másolatot (ez alapján végzi a visszafizetéskor a személyazonosítást) és azt a meghatalmazással együtt az Ügyféldossziéba lefűzi, a továbbiakra a III. pontban leírtak irányadóak.

 

V. A zálogkölcsön szerződés meghosszabbítása esetén irányadó szabályok

1. A zálogkölcsön szerződés hosszabbítása csak új zálogkölcsön szerződés megkötésével lehetséges, melynek feltétele az addig felmerült költségek teljes mértékű kifizetése – kamat, késedelmi kamat, kezelési pótdíj, valamint az új szerződéskötéshez kapcsolódó prolongálási díj. Az új zálogkölcsön szerződés eltérő feltételeket is tartalmazhat.

2. Hosszabbítás esetén az Ügyfél felkeresi - budapesti Ügyfél esetén - a Zálogfiók Zrt. központját, - vidéki Ügyfél esetén - a vidéki Ügynököt. A gépjármű hitelügyintéző ismét lekérdezi az országos gépjármű nyilvántartásból a gépjárműre vonatkozó adatokat, valamint jogi személy Ügyfél esetén lekéri a hatályos cégkivonatot, melyet, ha rendben talál, akkor telefonon értesíti a vidéki Ügynököt a hosszabbítás összegéről és az új ügyletszámról, budapesti ügylet esetén az Ügyfél személyesen, illetve meghatalmazottja útján van jelen. A telefonos értesítést követően, gépjármű hitelügyintéző elkészíti az új zálogkölcsön szerződést. A betörlesztésre váró gépjárművek listáját az Ügynök faxon küldi a gépjármű hitelügyintéző részére havi rendszerességgel. Betörlesztett hosszabbítás esetén az Ügyfél a régi szerződés alapkamatán, késedelmi kamatán, és az új szerződés prolongálási költségén felül köteles az Ügynök által korábban jelzett betörlesztést is megfizetni.

 

VI. Kényszerértékesítés

1. A türelmi idő lejáratát megelőzően a gépjármű hitelügyintéző értesíti az Ügyfelet a zálogkölcsön szerződés lejáratának határidejéről.

2. Amennyiben az Ügyfél nem jelentkezik a gépjármű kiváltására vagy meghosszabbítására a türelmi idő lejáratát követően sem, akkor a gépjármű kényszerértékesítésre kerül. A gépjármű hitelügyintéző előkészíti az értékesítésre váró gépjármű iratait (gépjármű forgalmi engedély, törzskönyv, adásvételi szerződés) és átnyújtja az Ügynöknek.

3. A Zálogfiók Zrt. az értékesítést követően elszámolást készít, amelyben megjelöli az értékesített zálogtárgyat, a befolyt vételárat, a zálogtárgy őrzésével, fenntartásával, és értékesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A Zálogfiók Zrt a befolyt vételárnak a zálogtárgy őrzésével, állagának fenntartásával és értékesítésével kapcsolatban felmerült költségekkel, valamint a zálogjogosulti kielégítési összegével csökkentett összegét a zálogkötelezett (az Ügyfél) részére kiadni köteles.

4. Különös tekintettel arra, hogy az Ügynök a Zálogfiók Zrt. javára készpénzt átvenni nem jogosult, a előzetes értesítés alapján a Zálogfiók Zrt. képviselője veszi át a kényszerértékesítésből befolyt összeget, és fizeti be a Zálogfiók Zrt. központi pénztárába.

5. Amennyiben a gépjárművet az Ügynök a Megállapodásában vállalt kötelezettsége ellenére a türelmi idő lejártától számított 30 napon belül kényszerértékesítés során értékesíteni nem tudja, a gépjárműnek a számítógépes nyilvántartás adataiból, a hitelügyintéző által megállapított eladási árát befizeti a Zálogfiók Zrt. központjába, illetve adott esetben a Zálogfiók Zrt. vidéki alszámlájára.

 

VII. Zálogtárgy zár alá vétele esetén követendő eljárás

1. A zár alá vétel a bíróság, ügyészség, illetve nyomozó hatóság által elrendelt kényszerintézkedés, amely a vagyonelkobzás vagy a polgári jogi igény biztosítása érdekében a zár alá vétel tárgya feletti rendelkezési jogot függeszti fel.

2. A Zálogfiók Zrt. köteles a bíróság, ügyészség, illetve nyomozó hatóság által elrendelt zár alá vételt haladéktalanul végrehajtani, és ennek megtörténtéről a zár alá vételt elrendelő bíróságot, ügyészséget, illetve nyomozó hatóságot tájékoztatni.

3. Ha a polgári jogi igény biztosítása érdekében elrendelt zár alá vétel tárgya ingó dolog, és a dolog megőrzése érdekében az szükséges, a zár alá vételt elrendelő bíróság, ügyészség, illetve nyomozó hatóság a dolgot birtokba veheti. Az így zár alá vett dolog birtokba vételére a lefoglalás végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

4. A zár alá vett ingóságról a Zálogfiók Zrt. a rendes gazdálkodás szabályai szerint kell gondoskodni, amelynek során gondoskodni kell arról, hogy a zár alá vett ingóság értéke a természetes mértéknél nagyobb arányban ne csökkenjen és amely során csak olyan rendelkezés tehető, amelynek célja a bűnügyi vagyon értékének a megőrzése.

5. A zár alá vett ingóságkezelésében jogszabályban meghatározottak szerint a bűnjel és a bűnügyi vagyon kezeléséért felelős szerv működik közre.

6. A zár alá vételt a vádemelés előtt az elrendelő, azt követően a bíróság oldhatja fel. A nyomozó hatóság által elrendelt zár alá vételt a vádemelés előtt az ügyészség vagy a bíróság is feloldhatja. A bíróság által elrendelt zár alá vételt a vádemelés előtt az ügyészség is feloldhatja. A zár alá vétel megszüntetése esetén a Zálogfiók Zrt. a zálogtárgy kezelése során a zálogszerződés, jelen eljárási rend és a Ptk. irányadó szabályai szerint jár el.

VIII. Pénztár napi záróállományának meghatározása és az afelett lévő rész kezelésének szabályozása

1. A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést idősorrendben a könyvelőprogram által biztosított formában – pénztárjelentés - fel kell jegyeznie, különös tekintettel:
• a befizetések és kifizetések hivatkozási sorszámára az alapbizonylatok, és a pénztárbizonylatok alapján,
• a gazdasági esemény rövid, de pontosan meghatározható szöveges leírására (főkönyvi számot),
• a befizetett, illetve kifizetett összegre.

2. A pénztáros pénztár záróállományát napi szinten köteles készíteni. A pénztárzárás során:
• – meg kell állapítani a pénztárban levő készpénz-állományt,
• – meg kell állapítani továbbá a pénztárjelentés alapján a bevételek és kiadások napi végösszegét, az előző havi készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztár feljegyzései szerinti egyenleget,
• – egyeztetni kell a megállapított egyenleget és a tényleges készpénzállományt,
• – az egyeztetés során megállapított eltérést még a megállapítás napján fel kell deríteni, ha ez nem vezet eredményre az eltérést rendezni kell. 3. Az eltérés rendezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlévő személyeknek alá kell írni. A többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztáros befizetési kötelezettségeként elő kell írni.

 

IX. Felelősségi szabályok

1. A Zálogfiók Zrt. vezetősége felelős azért, hogy a Zálogfiók Zrt. az engedélyezett tevékenységeket a prudens működésre vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően végezze.

2. A Zálogfiók Zrt. vezetősége, annak alkalmazottai mindenkor a beosztásukkal együtt járó fokozott szakmai követelményeknek megfelelően, elvárható gondossággal és szakértelemmel, a Zálogfiók Zrt. és az ügyfelek érdekeinek figyelembevételével, a jogszabályok szerint járnak el.

3. Ha a Zálogfiók Zrt. alkalmazottja a foglalkoztatására irányuló jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a Zálogfiók Zrt. a felelős. Amennyiben a Zálogfiók Zrt. alkalmazottja a kárt szándékosan okozta, a károsult irányába egyetemlegesen felel a Zálogfiók Zrt.-vel. Jelen szabályzat nem terjed ki a Zálogfiók Zrt. Ügynökeinek felelősségére.

 

X. Záró rendelkezések

Jelen Eljárási rend a Zálogfiók Zrt. és Ügynöke közötti megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, melyet a Zálogfiók Zrt. igazgatóságának tagjai, alkalmazottai, valamint az Ügynöke, annak tagjai, munkavállalói kötelesek betartani.

 

Budapest, 2022 szeptember 20.

 

Mészöly András
Zálogfiók Zrt. elnöke