Az adatkezelő neve: ZÁLOGFIÓK Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
„Adatkezelő” vagy „ZÁLOGFIÓK Zrt.”)
Székhelye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 5.
E-mail címe: autozaci@autozaci.hu
Telefonszáma: 06-1-203-8192
Honlap: www.autozaci.hu

 


Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:
Neve: Mészöly András
Telefonszáma: +36-30-931-4241
E-mail címe: meszolyandras10@gmail.com

 


1. Adatkezelés, az érintettek csoportjai


A ZÁLOGFIÓK Zrt. mint adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek („Általános Adatvédelmi Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb
jogszabályoknak megfelelően kezeli:
a) a ZÁLOGFIÓK Zrt. szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy,
b) a ZÁLOGFIÓK Zrt. szolgáltatásait igénybe vevő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet (pl. polgári jogi társaság, civil társaság, társasház, bíróság által
nyilvántartásba nem vett más szervezetek) részéről a ZÁLOGFIÓK Zrt.-vel kapcsolatba kerülő
természetes személy (pl. törvényes képviselő, rendelkezésre jogosult, tényleges tulajdonos,
kézbesítési megbízott),
c) a ZÁLOGFIÓK Zrt. szolgáltatásainak igénybevétele céljából a ZÁLOGFIÓK Zrt.-vel
kapcsolatba lépő természetes személyek,
d) a ZÁLOGFIÓK Zrt. szolgáltatásainak igénybevétele céljából a ZÁLOGFIÓK Zrt.-vel
kapcsolatba lépő jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl.
polgári jogi társaság, civil társaság, társasház, bíróság által nyilvántartásba nem vett más
szervezetek) részéről a fenti b) pontban meghatározott természetes személyek,
e) az a) pontban meghatározott személyeket képviselő, illetve érdekében eljáró természetes
személy (törvényes képviselő, szülő, gyám, gondnok, meghatalmazott, névíró),
f) az a) pontban meghatározott személyek örököse(i),

g) a szolgáltatás nyújtásával érintett egyéb természetes személy,
h) a ZÁLOGFIÓK Zrt. szolgáltatásához biztosítékot nyújtó jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet részéről a ZÁLOGFIÓK Zrt.-vel kapcsolatba kerülő
természetes személy (pl. törvényes képviselő, rendelkezésre jogosult, kézbesítési megbízott)
i) tanúk,
j) szakfordító, (jel)tolmács,
k) a ZÁLOGFIÓK Zrt. munkavállalói
(az a) - k) pontokban szereplők a továbbiakban együttesen: „Érintett”) személyes adatait.

 

2. A kezelt adatok csoportjai


2.1. A ZÁLOGFIÓK Zrt. a jelen tájékoztatásban részletezettek szerint az Érintettek személyes
adatainak az alábbi főbb csoportjait kezeli:
a) személyazonosításhoz és ügyfél-átvilágításhoz jogszabály szerint szükséges adatok (lásd:
az 1. sz. mellékletben), beleértve az Érintett aláírását is,
b) kapcsolattartáshoz szükséges adatok,
c) az adott szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötéséhez, illetve a szerződés
teljesítéséhez szükséges adatok (név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, TAJ
szám), beleértve különösen az adott szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés módosítása,
megszűnése, illetve a követelés érvényesítése, engedményezése, valamint a követelés
érvényesítése során keletkezett adatok,
d) a szerződés tárgyát képező eszközre vonatkozó, és ahhoz kapcsolódó adatok,
e) az Érintettet vagy a ZÁLOGFIÓK Zrt.-t az Érintett vonatkozásában terhelő
adókötelezettségek teljesítéséhez vagy állami támogatás igénybevétele jogszerűségének
megállapításához szükséges adatok,
f) ZÁLOGFIÓK Zrt.-t az Érintett vonatkozásában terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges adatok,
g) panaszkezeléshez kapcsolódó adatok,
h) a ZÁLOGFIÓK Zrt.-t munkavállalói esetén a munkavállaló neve, anyja neve, születési helye
és ideje, lakcíme, személyazonosító igazolványának típusa és száma és telefonszáma.
2.2. A ZÁLOGFIÓK Zrt. a jelen tájékoztatásban részletezettek szerint az Érintettek személyes
adatait – az Érintettek általi adatszolgáltatáson felül – a következő forrásokból is gyűjtheti:
a) az Érintettre vonatkozó adatot tartalmazó nyilvános, illetve – jogának vagy jogos
érdekének igazolása esetén – bárki számára hozzáférhető nyilvántartási rendszerekből,
b) kötelező adatkezelést (jelen tájékoztató 7. pontja) szabályozó jogszabályokban
meghatározott szervezetektől,

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól,
d) a Központi Hitelinformációs Rendszerből,
e) a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságától
(Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása),
f) a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától,
g) a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásból.

 


3. Az adatkezelés céljai


3.1. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintettek személyes adatait az alábbi főbb célokból vagy azok közül
egy vagy több célból kezeli:
a) az Érintett azonosítása,
b) kapcsolattartás,
c) a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése, beleértve a szerződésben
szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, a jövőben esetlegesen felmerülő csalárd, a
ZÁLOGFIÓK Zrt. érdekeit sértő ügyfélmagatartás észlelése és megelőzése,
d) közvetlen üzletszerzés,
e) a ZÁLOGFIÓK Zrt.-t az Érintett vonatkozásában terhelő adókötelezettségek teljesítése,
f) a ZÁLOGFIÓK Zrt.-t az Érintett vonatkozásában terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítése,
g) a ZÁLOGFIÓK Zrt.-nek a jelen tájékoztatóban részletezett jogos érdekének, érdekeinek
érvényesítése,
h) az ügyfelek részére az igényeikhez minél jobban illeszkedő termékek fejlesztése
céljából a rendelkezésre álló személyes adatok elemzése.
3.2. A fenti célok elérése érdekében az Adatkezelő különösen:
a) az Érintett elérhetőségi adatait a szerződés előkészítése és teljesítése során történő
kapcsolattartás céljából kezeli,
b) az azonosító adatok alapján az Érintettet azonosítja.

 


4. Az adatkezelés jogalapjai

4.1. A ZÁLOGFIÓK Zrt. termékének értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása (a továbbiakban
együtt: szolgáltatásnyújtás), illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az Ügyfelek
adatait a következő jogcímek valamelyike (vagy e jogcímek közül több) alapján kezeli:
a) a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, a megkötött
szerződés teljesítése, beleértve a szerződésből eredő jogi igények előterjesztése,
érvényesítése és védelme,
b) kötelező adatkezelés,
c) a ZÁLOGFIÓK Zrt. jogos érdeke, beleértve a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés jelen
tájékoztatóban meghatározott módját,
d) közérdekű feladat ellátás, amelyben az ZÁLOGFIÓK Zrt. részt vesz,
e) a jelen Tájékoztató 1. pontjának a) és c) alpontjában meghatározott természetes
személyek hozzájárulása.
4.2. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az 1. pontban meghatározott Érintettek személyes adatait
elsődlegesen a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, illetve
szerződés teljesítése jogcímén [4. 1. a) pont] kezeli.
A ZÁLOGFIÓK Zrt. a munkavállalók személyes adatait a munkavállalókkal kötött
munkaszerződések teljesítése jogcímén kezeli.

 


5. Szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése

5.1. A ZÁLOGFIÓK Zrt. a szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés megkötésének
előkészítése, illetve az ilyen szerződés teljesítése céljából és jogcímén kezeli a következő
adatokat:
a) a szerződési feltételek igazolására szolgáló adatokat,
b) a szerződéskötés előkészítése során benyújtott nyomtatványokon, adatlapokon, egyéb
dokumentumokon megadott személyes adatokat,
c) a szerződés teljesítése során a ZÁLOGFIÓK Zrt.-hez benyújtott bármilyen dokumentumban
megadott, valamint a szerződés teljesítése során a ZÁLOGFIÓK Zrt. által készített vagy
bármely módon a birtokába került dokumentumokban lévő személyes adatokat, továbbá
d) a szerződés megkötésének és teljesítésének elősegítése érdekében küldött információkat,
tájékoztatást és az ilyen tájékoztatás küldése érdekében szükséges adatokat, különösen
közelgő fizetési határidőre vagy a fizetési határidő elmulasztására, szerződéses feltételek
nem teljesítése miatti lehetséges negatív következményekre való figyelmeztetésre
vonatkozó adatokat, illetve a szerződésben kínált kedvezmény megszerzéséhez szükséges
követelmények teljesítésére vonatkozó figyelemfelhívással kapcsolatos adatokat.
5.2. A szerződés megkötésének előkészítése jogcímén kezelt adatok esetén az adatkezelés
időtartama megegyezik azzal az időtartammal, ameddig a szerződés létrejöttének
meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Ez az időtartam – amennyiben

jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – öt év, amely
határidő elévülési jellegű, ami azt jelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben
a határidő megszakadhat, amely esetben a megszakítástól, vagy az elévülést megszakító
eljárás jogerős befejezésétől az elévülési határidő újra kezdődik; illetve amennyiben a
jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni igényét, az elévülés nyugszik, amely
esetben az akadály megszűnésétől számított egyéves határidőn belül az igény akkor is
érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra.
5.3. Létrejött szerződések esetén a szerződés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése
jogalap esetén az adatkezelés időtartama a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 57. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc év.
5.4. Mivel a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatása nélkül a
ZÁLOGFIÓK Zrt. a szerződéskötést előkészíteni, a szerződést megkötni, illetőleg teljesíteni
nem tudja, az Érintett köteles e célok eléréséhez szükséges személyes adatokat a ZÁLOGFIÓK
Zrt. részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a ZÁLOGFIÓK Zrt. jogosult a
szerződéskötést, illetőleg a szerződés teljesítését megtagadni.

 


6. Telefonbeszélgetések rögzítése


6.1. A ZÁLOGFIÓK Zrt. a következő esetekben az Érintettel történt telefonbeszélgetést és a
kijelzett hívószámot – a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése során tett
nyilatkozatok bizonyíthatósága, illetve a szerződésből eredő jogi igények érvényesítésének
elősegítése érdekében az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján – rögzíti:
a) a ZÁLOGFIÓK Zrt. telefonos ügyfélszolgálatára érkezett vagy onnan kezdeményezett
telefonhívásokat;
b) a ZÁLOGFIÓK Zrt. telefonos értékesítési tevékenysége során kezdeményezett
telefonhívásokat;
c) a ZÁLOGFIÓK Zrt. hátralékkezelési tevékenysége során kezdeményezett telefonhívásokat.
6.2. A hanganyagokat a ZÁLOGFIÓK Zrt. létre nem jött szerződések esetén, illetve a jogi
kötelezettség teljesítése alapján rögzített hangfelvételek esetén öt évig, létrejött
szerződések esetén pedig – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – nyolc évig őrzi
meg.
6.3. Az Érintett és a ZÁLOGFIÓK Zrt. pozíciója közötti egyensúly megőrzése érdekében a
telefonbeszélgetést folytató Érintett számára is biztosított, hogy rögzítse a beszélgetést. Az
Ügyfél ezen tevékenysége kizárólag azon cél elérése érdekében történhet, mely miatt a
ZÁLOGFIÓK Zrt. is rögzíti a beszélgetést. Az Érintett a hangrögzítésről a telefonbeszélgetés
megkezdésekor köteles tájékoztatni a ZÁLOGFIÓK Zrt.-t. Az Érintett sem a ZÁLOGFIÓK Zrt.,
sem az Érintett által rögzített hanganyagot nem hozhatja nyilvánosságra, azt kizárólag a
ZÁLOGFIÓK Zrt.-vel folytatott esetleges jogvita során használhatja fel. Vita esetén a ZÁLOGFIÓK Zrt. minden esetben a ZÁLOGFIÓK Zrt. által rögzített hanganyagot veszi figyelembe.

 

7. Kötelező adatkezelés

7.1. Kötelező adatkezelés jogcímén a ZÁLOGFIÓK Zrt. olyan személyes adatokat kezel,

amelyek kezelését jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa előír. A kezelendő
adatok körét, az adatkezelés célját (céljait), az adatok megőrzésének idejét, az
adattovábbítás esetleges címzettjeit, illetve az adatkezelés egyéb feltételeit az adatkezelést
előíró jogszabályok részletezik.
7.2. A Pmt. 57. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint az üzleti kapcsolattal
összefüggésben kezelt személyes adatokat a ZÁLOGFIÓK Zrt. nyolc évig köteles megőrizni.
7.3. A számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján a ZÁLOGFIÓK Zrt. köteles az üzleti
könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek
alátámasztásához a törvény előírásai szerinti leltárt összeállítani, ami kiterjed az Ügyfelekkel
[jelen Tájékoztató 1. pontjának a) alpontjában meghatározott természetes személyek]
szembeni követelések leltározására is.
7.4. A számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján a ZÁLOGFIÓK Zrt. a könyvviteli
elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), így az abban foglalt
személyes adatokat is, legalább nyolc évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések
hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrzi.
7.5. A központi hitelinformációs rendszerről (a továbbiakban: KHR) szóló törvény alapján a
ZÁLOGFIÓK Zrt., mint referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képező
szerződés megkötését követően, illetve az ezen törvényben meghatározott feltételek
bekövetkezése esetén írásban átadja a KHR részére a természetes személynek a
jogszabályban meghatározott referenciaadatait.
Az Érintett tudomásul veszi, hogy a ZÁLOGFIÓK Zrt. tagja a BISZ Központi Hitelinformációs
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BISZ Zrt.) által működtetett Központi
Hitelinformációs Rendszernek (a továbbiakban: KHR). A KHR-ben nyilvántartott adatok
kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés
feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a
referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.
Referenciaadat bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személyazonosító adatait is,
amelyet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló
2011. évi CXXII. törvény rendelkezései szerint a KHR tv. alapján kezelhet.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) a referenciaadat-szolgáltató (a ZÁLOGFIÓK
Zrt.) által szolgáltatott adatokat a KHR tv. szerint tárolja és kezeli. A KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás kizárólag a ZÁLOGFIÓK Zrt. és más referenciaadat-szolgáltató által átadott
referenciaadatot veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a
ZÁLOGFIÓK Zrt.-nek és más referenciaadat-szolgáltatónak.

A KHR tv. szerint a ZÁLOGFIÓK Zrt. a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés
megkötését követően átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az Érintett
szerződéssel kapcsolatos KHR törvényben meghatározott referenciaadatait.
A ZÁLOGFIÓK Zrt. a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére többek között átadja annak a
fogyasztó Érintettnek a KHR törvényben meghatározott referenciaadatait, aki a
szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és
meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában
érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és ezen minimálbér összeget meghaladó
késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt, valamint aki a szerződés
megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl.
A ZÁLOGFIÓK Zrt. a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a nem fogyasztó
Érintettnek a KHR törvényben meghatározott referenciaadatait, aki a szerződésben vállalt
fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett
tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat a KHR tv.-ben meghatározottak
szerint - a KHR tv.-ben előírt kivételekkel – 5 évig kezeli.
A KHR-ben nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat
helyesbítését illetve törlését, a kifogást a ZÁLOGFIÓK Zrt.-hez vagy a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozáshoz nyújthatja be írásban.
A szerződés előkészítése során a ZÁLOGFIÓK Zrt. írásban tájékoztatja a szerződés megkötése
ügyében eljáró Érintettet a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás, a nyilvántartott
személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben
meghatározott célra lehet felhasználni, valamint arról, hogy mely referenciaadatai mikor
kerülnek, illetve kerülhetnek átadásra a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.
A KHR tv. mindenkori hatályos szó szerinti szövegét a ZÁLOGFIÓK Zrt. a honlapján
(www.autozaci.hu) közzéteszi.
7.6. Különböző jogszabályok ezen felül adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő különböző
állami szervek részére, beleértve az adózással kapcsolatos adatok átadását is.
A ZÁLOGFIÓK Zrt. továbbítja a munkavállalói személyes adatait (név, anyja neve, születési
hely és idő, adóazonosító jel, TAJ szám) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.
7.7. A ZÁLOGFIÓK Zrt. jogi kötelezettség alapján kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek
jogszabályban meghatározott közösségi, valamint állami támogatások közvetítéséhez
szükségesek.
7.8. A kötelező adatkezelések körébe tartozó adatok felvétele, tárolása, azokról – külön
jogszabályok szerint – adatszolgáltatás teljesítése vagy a személyes adatok más módon
történő kezelése a ZÁLOGFIÓK Zrt. jogi kötelezettsége, ezért az adatszolgáltatás elmaradása
magával vonhatja a szerződés megkötésének, illetőleg a szerződés teljesítésének
megtagadását.

 


8. Jogos érdek, mint adatkezelési jogalap


8.1. A ZÁLOGFIÓK Zrt. jogos érdekén alapuló adatkezelése esetén az Érintett tiltakozhat az
adatkezelés ellen.
8.2. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult a jelen tájékoztató
1. pontjának a) és c) alpontjában meghatározott természetes személyek személyes adatait –
a szükséges és megfelelő adatbiztonsági intézkedések (különösen álnevesítés, titkosítás)
alkalmazása mellett – termék-, szolgáltatás- vagy folyamatfejlesztési célú elemzésekhez,
illetve fogyasztási szokások elemzéséhez szükséges algoritmusok kifejlesztéséhez és
alkalmazásához felhasználni.
8.3. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult az Érintettek
személyes adatait – a szükséges és megfelelő adatbiztonsági intézkedések (különösen
álnevesítés, titkosítás) alkalmazása mellett – a ZÁLOGFIÓK Zrt. üzleti tevékenységéről
kimutatások, elemzések készítése során felhasználni.
8.4. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult a jelen tájékoztató
1. pontjának a) és c) alpontjában meghatározott azon természetes személyek személyes
adatait közvetlen üzletszerzés érdekében, papír alapú küldemények kiküldésére felhasználni,
akik nem tettek közvetlen üzletszerzést tiltó nyilatkozatot. Az érintettek a személyes adataik
közvetlen üzletszerzés érdekében történő felhasználása ellen bármikor tiltakozhatnak, és
tiltakozás esetén a ZÁLOGFIÓK Zrt. a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú
felhasználását megszünteti. A ZÁLOGFIÓK Zrt. a tiltakozás jogára az érintettek figyelmét
minden kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívja.
8.5. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult a jelen tájékoztató
1. pontjának a) és c) alpontjában meghatározott természetes személyeknek a saját, hasonló
termékeivel kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célú üzenetnek elektronikus levelezés vagy
azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közlésére.
8.6. A fenti 8.4. és 8.5. pontmagába foglalja a személyes adatoknak a közvetlen üzletszerzési
célú tevékenység eredményességének, hatékonyságának visszamérésére, az ebből nyert
eredmények későbbi kampányok kialakításánál történő felhasználására irányuló adatkezelést
is.
8.7. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben bankbiztonsági célból a
banki szolgáltatások igénybevételekor videofelvételeket készíthet. Az erre vonatkozó
szabályzat a jelen tájékoztató mellékletét képezi (2. sz. melléklet).
8.8. Az Adatkezelő termékfejlesztési tevékenysége körében, az ügyfelek részére az
igényeikhez minél jobban illeszkedő termékek fejlesztése céljából a rendelkezésre álló
személyes adatokat elemzi. Ezen adatokat a ZÁLOGFIÓK Zrt. a jogviszony megszűnésétől
számított nyolc évig kezeli.

 


9. Közérdekű feladat ellátása, mint adatkezelési jogalap

Amennyiben jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa alapján a ZÁLOGFIÓK Zrt.
közérdekű feladat ellátásában vesz részt, a ZÁLOGFIÓK Zrt. a közérdekű feladatot

meghatározó jogszabályban vagy az Európai Uniónak a közérdekű feladatot meghatározó
kötelező jogi aktusában meghatározott személyes adatokat az ott meghatározott feltételek
szerint és ideig kezeli.


10. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

 

10.1. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) esetén is kezelhet személyes
adatokat. A hozzájárulás megadható külön nyilatkozatban vagy a szolgáltatásnyújtásra
irányuló szerződésben az érintett személyes adatok pontos megjelölésével más
nyilatkozatoktól elkülönítetten.
10.2. A ZÁLOGFIÓK Zrt. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló törvény szerinti fogyatékos személy fogyatékosságára (mozgáskorlátozott,
vak/gyengénlátó, siket/nagyothalló, írásképtelen/olvasni nem tudó) vonatkozó különleges
adatot kizárólag az Érintett írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján kizárólag az ügyféltájékoztatás és kapcsolatfelvétel módja, valamint a szükséges speciális bánásmód
meghatározása céljából – a személyre szabott ügyintézés érdekében – kezeli.
10.3. A ZÁLOGFIÓK Zrt. kifejezett hozzájárulás alapján kezeli a jelen Tájékoztató 1. pontjának
a) és c) alpontjában meghatározott személyek személyes adatait reklámnak elektronikus
levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közlése a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény
rendelkezéseire figyelemmel.
10.4. A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását
bármikor, korlátozás nélkül a ZÁLOGFIÓK Zrt.-nek címzett értesítéssel visszavonja. Az
értesítést a jelen tájékoztatásban meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikére
megküldheti.
10.5. A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A
hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyben
A ZÁLOGFIÓK Zrt. nem végez automatizált döntéshozatalt.

 


12. Harmadik országba történő adattovábbítás

12.1. A ZÁLOGFIÓK Zrt. elsősorban jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott esetekben továbbít harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
számára személyes adatokat. Harmadik országnak minősül az Európai Unió tagállamain,
illetve Izlandon, Lichtensteinen és Norvégián kívül minden egyéb ország.
12.2. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás lehetséges
akkor is, ha
a) az Európai Unió Bizottsága a harmadik országot, a harmadik ország valamely területét,
vagy egy vagy több meghatározott ágazatát, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezetet

megfelelő védelmet biztosító országnak (pl. Svájc, Izrael) vagy nemzetközi szervezetnek
minősíti;
b) az adattovábbítás az Európai Unió Bizottsága által elfogadott vagy jóváhagyott
adatvédelmi mintaszerződések alapján történik;
c) az adattovábbítás a ZÁLOGFIÓK Zrt. és az adattovábbítás címzettje közötti, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által jóváhagyott szerződéses rendelkezések
alapján történik;
d) az adattovábbítás az Európai Unió Bizottsága által jóváhagyott olyan magatartási kódex
rendelkezései szerint történik, amihez az adattovábbítás címzettje csatlakozott;
e) az adattovábbítás az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint jóváhagyott és az
adattovábbítás címzettje által birtokolt tanúsítvány alapján történik;
f) az adattovábbítás a ZÁLOGFIÓK Zrt. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályai szerint történik.
12.3. Amennyiben az előző bekezdésben írt feltételek nem állnak fenn, a ZÁLOGFIÓK Zrt.
csak akkor továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez, ha
a) az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy
tájékoztatták az adattovábbításból eredő esetleges kockázatokról;
b) az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az
érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;
c) az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az
érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
d) az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges;
e) az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges;
f) az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás
megadására;
g) a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely jogszabály vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusa értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy
általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy
számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha a jogszabály vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusa által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben
teljesülnek.

 


13. Adatfeldolgozó igénybevétele


13.1. A ZÁLOGFIÓK Zrt. számviteli, bérszámfejtési és könyvelési tevékenység végzése céljából
megbízta a Kurunczi és Társa Kft.-t (1119 Budapest, Fejér L. u. 65.).

Az adatfeldolgozó a tevékenysége ellátása során a ZÁLOGFIÓK Zrt. nevében kezeli az
Érintettek személyes adatait. Ennek során az adatfeldolgozó kezeli a ZÁLOGFIÓK Zrt.
könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokban
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) szereplő
személyes adatokat, továbbá kezeli a ZÁLOGFIÓK Zrt. munkavállalóinak 2.1. pontjának h)
alpontjában felsorolt személyes adatait.
13.2. A ZÁLOGFIÓK Zrt. mint adatkezelő felel az adatkezelési műveletekre vonatkozó
utasítások jogszerűségéért. Az adatfeldolgozó pedig felelősséggel tartozik a ZÁLOGFIÓK Zrt.
jogszerű utasításainak, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében kifejezetten
az adatfeldolgozót terhelő kötelezettségek betartásáért.

 


14. Adatok megőrzésének időtartama


14.1. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintettek adatait jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusában meghatározott ideig tárolja, így különösen a jelen tájékoztató 5-9. pontjaiban
meghatározott jogszabályokban és ideig.
14.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatokat a ZÁLOGFIÓK Zrt. az
adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kezeli. A hozzájárulás visszavonása
esetén a ZÁLOGFIÓK Zrt. az adatokat törli, kivéve ha az adatok további kezelése más
jogcímen lehetséges.
14.3. A levélküldemények elküldésének igazolására szolgáló postakönyvben szereplő
személyes adatokat a ZÁLOGFIÓK Zrt. addig kezeli (tárolja), amíg az abban szereplő
valamennyi adat tekintetében le nem jár az adatok megőrzésére maghatározott időtartam.
Az Érintettekről papír alapú egyéb dokumentumokban tárolt adatokat a ZÁLOGFIÓK Zrt. az
adatmegőrzési idő lejártát követően az iratkezelési szabályainak megfelelő selejtezési eljárás
lefolytatásáig tovább tárolja. A postakönyvben, valamint egyéb papír alapú
dokumentumokban tárolt, már lejárt adatmegőrzési idejű személyes adatok tekintetében a
további adatkezelés jogalapja a ZÁLOGFIÓK Zrt. azon jogos érdeke, hogy a papír alapú
dokumentumok integritását, bizonyító erejét megőrizze, továbbá az a körülmény, hogy a
papír alapú dokumentumokban szereplő adatok egyenkénti törlése az érintettnek a
személyes adatok védelméhez fűződő jogaival összevetve aránytalan költséget és
erőfeszítést igényelne. A ZÁLOGFIÓK Zrt. megfelelő adatbiztonsági intézkedésekkel biztosítja
ezen adatok tárolását és a hozzáférés korlátozását.

 


15. Az Érintett jogai

15.1. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is –
az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadóak.
15.2. Az Érintett a ZÁLOGFIÓK Zrt.-től:
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai (személyes adatnak is minősülő banktitkai)
kezeléséről, beleértve azt is, hogy a nyilvántartott adatokról másolatot kérjen (hozzáféréshez
való jog);

b) kérheti pontatlanul nyilvántartott személyes adatai helyesbítését, illetve vitathatja a
nyilvántartott személyes adatok pontosságát (helyesbítéshez való jog);
c) kérheti nyilvántartott személyes adatai törlését (törléshez való jog);
d) kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való
jog);
e) kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa a ZÁLOGFIÓK Zrt. rendelkezésére bocsátott és
elektronikus adatbázisban kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);
f) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy
harmadik személy jogos érdeke (pl. direkt marketing célú adatkezelés), illetve közérdekű
feladat vagy közfeladat ellátása (tiltakozási jog gyakorlása);
g) panaszt nyújthat be a személyes adatok kezelését, illetve az Általános Adatvédelmi
Rendeletszerinti jogaik gyakorlását érintően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
15.3. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának
pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos
megjelölését kérheti.
15.4. A ZÁLOGFIÓK Zrt. – a fenti kérelmek (tiltakozás) benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül – tájékoztatást ad az Érintett részére a
kérelem, illetőleg tiltakozás nyomán tett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a
kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a fenti határidő további két hónappal
meghosszabbítható.
15.5. Amennyiben a ZÁLOGFIÓK Zrt.-nek a jelen pont szerinti kérelem előterjesztőjének
kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, a ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre
bocsátását igényelheti.
15.6. Abban az esetben, amennyiben a ZÁLOGFIÓK Zrt.-nek bizonyítottan nem áll módjában
az Érintettet azonosítani, a ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintett kérelmének teljesítését
megtagadhatja.
15.7. Amennyiben az Érintett kérelme az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében
egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a ZÁLOGFIÓK Zrt. a következő költségelemek
figyelembe vételével díjat számíthat fel:
a) papír alapon nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége;
b) optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége;

c) elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az
adathordozó közvetlen önköltsége;
d) az adatigénylő részére postai úton való kézbesítés esetén a tértivevény
többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja;
e) az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége (az adat
felkutatásához, összesítéséhez és rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról
másolat készítéséhez és a másolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné
tételéhez szükséges tényleges munkaerőköltség), amelyet az adatigénylés teljesítéséhez
szükséges időtartam és az adatigénylés teljesítésében közreműködő személyek egy
munkaórára eső rendszeres személyi juttatások összegének szorzataként kell meghatározni.

 

16. A hozzáférés joga

16.1. Jogszabály, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusa eltérő rendelkezése hiányában
az Érintett jogosult megismerni minden olyan személyes adatot, melyet a ZÁLOGFIÓK Zrt.
személyével kapcsolatban kezel.
16.2. Az Érintett kérelmére a ZÁLOGFIÓK Zrt. tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az
Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok
másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:
a) az adatkezelés célja;
b) a kezelt személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintett személyes
adatait közölte vagy közölni fogja;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ezen információ
rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti a ZÁLOGFIÓK Zrt.-től a rá
vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a jelen Tájékoztató 22. pontja alapján az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) a nem az Érintettől származó adatok tekintetében, a személyes adatok forrására
vonatkozó információ;
h) azon garanciákra vonatkozó információ, amelyek az Érintett személyes adatainak
megfelelő védelmét harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítás esetén biztosítják.
16.3. A jelen Tájékoztató 6. pontjában meghatározott esetekben rögzített hanganyagot –
amennyiben az Érintett az ZÁLOGFIÓK Zrt. számára kétséget kizáróan azonosítható – kérés
esetén az ZÁLOGFIÓK Zrt. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de

legfeljebb 30 napon belül az Érintett rendelkezésére bocsájtja az alábbi feltételek
valamelyikének teljesülésekor:
a) a ZÁLOGFIÓK Zrt.-vel kötött szerződés alapján kezdeményezett, azonosított hívásoknál a
hívás idejének megadása,
b) a nem a ZÁLOGFIÓK Zrt.-vel kötött szerződés alapján kezdeményezett hívások esetén az
ügyintéző nevének és a hívás pontos idejének vagy az indító telefonszám és a hívás pontos
idejének vagy az érintett telefonbeszélgetés hívásazonosítójának megadása.
16.4. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a
ZÁLOGFIÓK Zrt. jogosult a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel
arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani a jelen tájékoztató 15.7. pontjában
meghatározott költségelemek figyelembe vételével.
16.5. Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti tájékoztatásra vonatkozó (hozzáférési) joga
hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy
szellemi tulajdonát, a ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

 

17. A helyesbítés joga

A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintett kérelmére kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó
pontatlan vagy hiányos adatokat. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintett helyesbítéshez való jogának
érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon
személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen
vagy nem igényel a ZÁLOGFIÓK Zrt. -től aránytalan erőfeszítést.

 

18. A törléshez való jog

18.1. Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését
kezdeményezni:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a ZÁLOGFIÓK Zrt.
gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, feltéve, hogy az a
ZÁLOGFIÓK Zrt. által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és – a jogos érdeken alapuló közvetlen
üzletszerzési célú adatkezelés kivételével – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) az Érintett személyes adatait a ZÁLOGFIÓK Zrt. jogellenesen kezelte;
e) jogszabály vagy Európai Uniókötelező jogi aktusa által a ZÁLOGFIÓK Zrt.-re előírt
kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az a ZÁLOGFIÓK Zrt.-nek törölnie
kell; vagy
f) a személyes adatok gyűjtésére gyermekeknek kínált információs társadalommal
összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

15
18.2. Abban az esetben, amennyiben a ZÁLOGFIÓK Zrt. az érintett személyes adatait
korábban nyilvánosságra hozta és annak törlésére köteles, a ZÁLOGFIÓK Zrt. minden olyan
ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is –, amely ahhoz
szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is,
akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg.
A ZÁLOGFIÓK Zrt. a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az
Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve
másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.
18.3. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló
kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az
Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a
ZÁLOGFIÓK Zrt.-től aránytalan erőfeszítést.
18.4. A ZÁLOGFIÓK Zrt. nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az
adatkezelés szükséges:
a) jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa által a ZÁLOGFIÓK Zrt.-re telepített,
személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
b) közérdekből végzett feladat végrehajtásához;
c) maradandó értékű irat levéltárba adása céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása
következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az
adatkezelés;
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

19. Az adatkezelés korlátozásához való jog

19.1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a ZÁLOGFIÓK Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a ZÁLOGFIÓK Zrt. ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a ZÁLOGFIÓK Zrt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a ZÁLOGFIÓK Zrt. jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

19.2. Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.
19.3. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen
tájékoztatja.
19.4. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló
kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az
Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a
ZÁLOGFIÓK Zrt.-től aránytalan erőfeszítést.

 

20. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint a ZÁLOGFIÓK Zrt. saját
vagy bármely harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az Érintettnek
jogában áll tiltakozni a személyes adatainak ilyen célból történő kezelése ellen. Abban az
esetben, amennyiben a ZÁLOGFIÓK Zrt. nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek az
ilyen tiltakozásában hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, a
ZÁLOGFIÓK Zrt. a személyes adatokat ilyen célból nem kezelheti tovább és azokat köteles
törölni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott
adatkezelés ellen tiltakozik, személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

21. Az adathordozhatósághoz való jog

21.1. Az Érintett kérheti, hogy a ZÁLOGFIÓK Zrt. a rá vonatkozó, általa az ZÁLOGFIÓK Zrt.
rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban bocsássa rendelkezésre. Ezen adathordozhatósághoz való jogát az Érintett
azon adatok kapcsán gyakorolhatja, amelyeket a ZÁLOGFIÓK Zrt.:
a) az Érintett hozzájárulása alapján kezel, vagy
b) amely adatok kezelése az Érintettnek a ZÁLOGFIÓK Zrt.-vel kötött olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés
megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
21.2. Az adathordozhatóság joga úgy gyakorolható, ha az Érintett a ZÁLOGFIÓK Zrt. fiókjában
személyesen megjelenik és személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja.
21.3. Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, a ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintett
kérésére a fenti személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt
adatkezelő részére továbbítja. A fenti adathordozhatósághoz való jog nem teremt
kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a ZÁLOGFIÓK Zrt. egy másik adatkezelővel
műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszert vezessen be vagy tartson fenn. Abban az
esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások

jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a
ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

 

22. Jogorvoslat

22.1. Az Érintett a ZÁLOGFIÓK Zrt. által végzett adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel,
kifogásaival, panaszaival a ZÁLOGFIÓK Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.
22.2. Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok
szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap:
http://naih.hu/; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest,
Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
22.3. Az Érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása
törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).
22.4. Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő
benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint – ha jogszabály ezt lehetővé
teszi – a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű
szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre,
és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek
jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

23. Tájékoztatás a személyes adatok továbbításáról

A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Általános Adatvédelmi Rendelet 13. cikkének (1) bekezdés e) pontja
alapján tájékoztatja az Érintetteket, hogy a személyes adatait az alábbi címzetti kategóriák
részére, az alábbi jogalapon továbbítja:
23.1. A ZÁLOGFIÓK Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény 164. § d) pontja alapján, valamint adatfeldolgozási szerződés alapján a
ZÁLOGFIÓK Zrt. által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a ZÁLOGFIÓK Zrt.-vel szerződésben
álló jogi szakértőnek (egyéni ügyvéd és ügyvédi iroda) vagy egyéb szakértőnek teljesíthet
Érintett személyes adat átadást, könyvvizsgálati/jogi, vagy egyéb szakértői tevékenység
ellátása céljából e cél megvalósulásának időtartamáig.
Amennyiben az adatkezelés címzett általi, adatfeldolgozóként történő kezelésének jogalapja
az Érintett hozzájárulása, az Érintett hozzájárulásának visszavonásáról a ZÁLOGFIÓK Zrt. az
adatfeldolgozót tájékoztatja, és az adatfeldolgozó e tájékoztatás időpontjától az adott
Érintett hozzájáruláson alapuló személyes adatát a továbbiakban nem jogosult kezelni.
Amennyiben az adatfeldolgozó által kezelt Érintett személyes adatok törlése/anonimizálása,
helyesbítés, zárolása, vagy az egyéb személyes adatkezelési kérés esetén más kötelezettség
teljesítése szükséges az adatfeldolgozó részéről, a ZÁLOGFIÓK Zrt. az adatfeldolgozót értesíti
erről.

23.2. A ZÁLOGFIÓK Zrt. az Érintettel szemben fennálló követelését engedményezheti,
melynek alapján az engedményezési szerződés alapján az engedményes részére az Érintett
fennálló követelésével kapcsolatos valamennyi adatot és dokumentumot átadja
(amennyiben az engedményező és az engedményes az engedményezési szerződésben
másként nem állapodtak meg). Az engedményezéssel összefüggő számviteli bizonylatokat a
ZÁLOGFIÓK Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) alapján az
engedményezésről kiállított számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának
elfogadása évét követő 8 évig kezeli.
23.3. A ZÁLOGFIÓK Zrt. a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részére
továbbíthatja személyes adatait, amennyiben az irányadó jogszabályok a ZÁLOGFIÓK Zrt.-t e
személyes adat kezelésére kötelezik, vagy amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóság megfelelő tartalmú megkeresést küldött a ZÁLOGFIÓK Zrt. részére.
A ZÁLOGFIÓK Zrt. hozzáférési jogának gyakorlása keretében (kérésére) tájékoztatja az
Érintetteket a fentieken felüli címzetti kategóriákról történő tájékoztatáson felül (cégnév és
székhely adatok megadásával) azon címzettekről, amelyek részére személyes adatai
továbbításra kerülnek/kerültek.

 

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Az ügyfél-azonosítási rendjéről
2. sz. melléklet: A videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelésekről szóló szabályzat